Cultura i Oci

Donant sentit al nostre temps lliure

L’oci o lleure ha estat identificat com un component fonamental en la qualitat de vida de les persones. L’oci és indispensable pel desenvolupament social, i és un element de cohesió i de vivència en comunitat

Programem i planifiquem activitats diverses d’oci, vinculades a la cultura, al turisme o a la recreació, i convidem els nois i noies a assistir-hi lliurement.

Les adaptacions necessàries són transversals i multidimensionals (temporalitat, metodologia, llenguatge, etc.), dissenyades per a professionals que acompanyen  aquestes persones en tots els seus aprenentatges.

Les intervencions psicoeducatives per facilitar que les relacions socials siguin el màxim d’estables i adaptatives són necessàries quan apareixen dificultats en l’àmbit de les habilitats socials. Aquestes intervencions poden ser individuals o en petit grup.

Objectius

Icone comunitat

Que la persona amb DID senti que pertany a una societat mitjançant la participació en activitats d’oci (culturals, turístiques, de recreació i/o esportives).

Que les persones participants adquireixin eines i estratègies personals de relació amb els iguals (com dir les coses, com resoldre conflictes, aprendre a dir no, etc.).

icono pertinença

Generar en aquestes persones el sentiment de pertinença a un grup, de tenir amics i amigues amb qui tenir complicitats i confiança.

icone organitzar

Que aprenguin a organitzar i compartir adaptativament el seu temps lliure per si mateixos. Aquest objectiu és especialment important per a persones amb Funcionament Intel·lectual Límit. 

Espai fem cultura

Abans d'anar a veure una funció o espectacle, o fer una activitat concreta vinculada a la cultura, oferim als nois i noies un espai monogràfic, dinàmic i participatiu, que suposi un aprenentatge vivencial, sobre què anirem a veure, sobre qui són els artistes que actuen i per què anem a veure aquell espectacle o a fer aquella activitat.

Des d'aquest espai volem afavorir, a poc a poc, i en la mesura en què als nois i noies els pugui motivar, que adquireixin coneixements culturals (obres d'autors rellevants del teatre, la música, el circ i la pintura, etc.)

La nostra voluntat és que siguin persones que puguin conversar de les diferents arts més enllà de l'anècdota.