Patronat

El patronat de la fundació

Les funcions principals del patronat són:

  • Vetllar pel compliment de la missió i finalitats establertes en els estatuts de l'entitat, tot assegurant-ne la seva sostenibilitat.
  • Orientar i vetllar pel compliment del pla estratègic, l'ideari i el codi ètic.
  • Donar suport a l'entitat i assessorar la direcció en la recerca de recursos econòmics, en la representació institucional, i en les relacions externes, tot facilitant-li vincles d'interés.

Els estatuts de la fundació preveuen una renovació del Patronat cada cinc anys a comptar sempre des del seu nomenament, i tots els seus membres poden ser reelegits sense límit de temps.